UIT GALILEA


Bybellesing: Johannes 7: 37-53

Teks vers
52. Hulle antwoord en sê vir hom: Jy is tog nie ook uit Galilea nie ?
Ondersoek en sien dat daar geen profeet uit Galilea opgestaan het nie.

Die Fariseers was kwaad, en hulle sê vir die wagte wat aangesê was om Jesus te arresteer:
Wil julle vir ons sê dat hierdie man julle ook bedrieg het ?
Hy kan nie 'n profeet wees nie.

Die skare wat hom volg en Hom 'n profeet noem weet niks van die Wet af nie.
As hulle die Skrifte geken het sou hulle geweet het dat 'n ware profeet nie
uit Galilea sal kom nie.

Nikodemus wat vroeer na Jesus gegaan het, het hulle gevra:
Is ons wette so dat dit 'n mens veroordeel voordat hy verhoor was, en voordat hulle uitgevind
het wat die man gedoen het ?
En hulle vra: Is jy ook van Galilea ?
Lees bietjie en jy sal vind dat geen profeet van Galilea kom nie.

En toe onthou ek:
Handelinge 17: 11
En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessaloníka;
hulle het die Woord met alle welwillendheid ontvang
en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.

En ek vra myself af:
Was die Fariseers reg toe hulle gesê het dat niks goeds uit Galilea kan kom nie ?

Selfs Nathaniel een van die twaalf het gesê:
Johannes 1:46-47
Filippus het Natanael gekry en vir hom gesê:
Ons het Hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskrywe het:
Jesus, die seun van Josef van Nasaret.
En Natanael sê vir hom: Kan daar uit Nasaret iets goeds wees ?
Filippus antwoord hom: Kom kyk.

Was die Fariseers reg toe hulle gesê het dat 'n profeet nie uit Galilea kom nie ?

Ons hoor dikwels hoe mense die Bybel tekse heeltemal uit verband uit ruk as hulle
'n leerstelling of iets uit die Bybel wil bewys wat in werklikheid nie so is nie !

Ek het besluit om die Skrifte self te ondersoek om te sien of dit wel so is.
Ek het ondekkings gemaak wat my amper uit my stoel laat spring het van vreugde,
en ek wil dit met u deel. Kom delf saam met my in die dieptes van God se Woord.

Die eerste ontdekking wat ek gemaak het, is in:
Jesaja 8: 23 (Nuwe Vertaling)
Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie.
In die verlede het die Here die gebiede Sebulon en Naftali verneder,
maar in die toekoms sal Hy die pad na die see van Galilea toe,
die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel.

Wat die Fariseers nie vir die mense vertel het nie is dat God die land van Sebulon verneder het,
maar in die toekoms sou daardie selfde landstreek - Galilea vereer word.

En nou het die toekoms aangebreek en die Messias het van Galilea af gekom !

U het ook miskien in u verlede dieselfde vernedering geken as Galilea, maar God sal jou toekoms eer.
God sal jou verlede verander in vreugde, eer en geluk.

Niemand het nodig om onder die skadu van die verlede te lewe nie, Galilea,
God sal jou veroordeling van die verlede in eer verander.

2 Korinthiers 5: 17
Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan,
kyk, dit het alles nuut geword.

Kan enige iets goeds uit Galilea kom ?
Ja, ja, een duisend maal ja, God het gesê dat hy Galilea in die toekoms sou vereer,
en God kon aan geen beter manier dink om dit te doen as om die Messias van Galilea af te laat kom nie.

Fariseers lees weer die Skrifte, die toekoms is nou!

Maar 'n profeet uit Galilea ?
Kan 'n profeet uit Galilea kom ?
Het daar ooit in die verlede 'n profeet uit Galilea gekom ?

My lang soektog het begin deur die Konkordansie op my rekenaar !
Ek het Galilea ingesleutel, maar ek kon geen profeet kry wat met Galilea verbind was nie.
Ek het Sebulon ingesleutel. Galilea was aan die stam van Sebulon gegee,
miskien kon ek so 'n verbintenis maak, maar sonder enige geluk.

Die enigste wat ek nou kon doen is om 'n lys van al die Profete te maak en om uit te vind
waar hulle gebore is en waar hulle vandaan kom, en dan al die plekkies op die kaart
op te kyk en sodoende te sien of een van hulle van die streek Galilea gekom het.

En uiteindelik het ek die profeet uit Galilea opgespoor !
O, die vreugde ! Die ontdekking wat ek gemaak het, het my laat opspring !

2 Konings 14: 25
Hy het die grondgebied van Israel herower van die ingang na Hamat af tot by die see van die Vlakte,
volgens die woord van die HERE, die God van Israel, wat Hy gespreek het deur
die diens van sy dienskneg Jona, die seun van Amíttai, die profeet, wat uit Gat-Hefer was.

Gat Hefer word gevind 3 myl (4 km) noord oos van Nasaret.
Gat Hefer word in Galilea gevind. Gat Hefer behoort aan die stam van Sebulaon.

Jeroabam was die koning wat die langste oor Israel regeer het.
Hy het 41 jaar lank geheers 'n Koning wat boos was in die oe van die Here.
Gedurende sy heerskappy het God 'n profeet opgeroep, Jona die seun van Amittai,
'n Galilear, om met die Koning te spreek.
Die Bybel se vir ons dat die Koning na Jona geluister het en die grense van Israel herstel het.

Maar wag, Jona, het ons nie erens anders in die Woord van hom gelees nie ?

Ja, Jona van 2 Konings 14:25 is dieselfde Jona waarvan ons lees in:
Jona 1: 1
EN die woord van die HERE het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gese:

Ek het toe na al my Bybel Woordeboeke gegaan en ja hulle was almal van dieselfde mening.
Jona die profeet wat deur die vis ingesluk is:
Jona die profeet wat in Nineve gepreek het.
Was die profeet wat met Koning Jeroabam gepraat het !

Maar hoekom sou die Fariseers se dat geen profeet van Galilea af kom nie,
as ons so pas gesien het dat Jona daarvandaan kom ?

Maar toe onthou ek die woorde van Jesus:
Mattheus 12: 38-40
TOE spreek sommige van die skrifgeleerdes en Fariseers en se: Meester,
ons wil graag 'n teken van U sien. Maar Hy antwoord en se vir hulle: 'n Slegte en owerspelige
geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie,
behalwe die teken van die profeet Jona.
Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die groot vis was,
só sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees.

Die teken van Jona, maar wat was die teken van Jona ?
Ons weet almal dat Jesus van Sy dood gepraat het toe hy van Jona gepraat het,
maar die Fariseers wou nie he dat die mense moet weet dat 'n profeet uit Galilea kom nie,
dit beteken dus dat daar meer is as wat ons kan sien.

Om die teken van Jona te verstaan moet ons meer van Jona af weet.

Jona se naam beteken duif.

Die duif het na Jona gewys.
Die duif was geoffer deur die Jode wat nie 'n lam kon bekostig

Maar toe onthou ek dat selfs Johannes die Doper 'n teken gevra het sodat hy die Messias kon herken .

Toe Johannes die Doper die Heilige Gees sien neerdaal in die vorm van 'n duif was
dit die teken wat God hom belowe het. Die teken van Jona !

Johannes 1: 33
En ek het Hom nie geken nie; maar Hy wat my gestuur het om met water te doop,
Hy het aan my gesê: Op wie jy die Gees sien neerdaal en op Hom bly,
dit is Hy wat met die Heilige Gees doop.

DIE VERVULLING VAN DIE TEKEN VAN JONA

1.
Die teken van die duif.
Jesus was die offerlam van die gewone mens.
Die arm man kon nie die gewone offerande bekostig nie.
Die teken van Jona, die duif, is die bewys dat Jesus vir jou en my gesterf het.

2.
Die teken van Jona bewys dat Jesus die Messias is.
Hy het 3 dae en nagte in die graf gebly sodat die ou Testament vervul kon word.

3.
Maar die teken van Jona herinner ons aan die boodskap van Jona,
Jona het 'n verlossings boodskap in Nineve gepreek.
God die Vader wou die Stad van Nineve red en hy het Jona gestuur om hulle te waarsku.

Johannes 3: 16
Want so lief het God die wereld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het,
sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan he.

Jesus het dieselfde boodskap van Jona ook hier verkondig.
'n Boodskap van redding.
'n Boodskap dat ons weg moet draai van ons wereldse lewenstyl.

Nineve het berou gehad en hulle was gered.
Al vraag wat vir almal van ons oorbly is of ons bely het,
het u al na God gegaan en so sal u vry wees op die oordeels dag.

Moenie na die Fariseers luister nie.

'n Profeet het uit Galilea gekom en hy wys ons die weg na die Messias.

En Jesus het gese:
Johannes 14: 6
Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe;
niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

U verlede maak nie saak nie, Galilea was geminag,
sy het donker swart wolke gehad wat oor haar gehang het.
Maar God het haar toekoms verander, dit het 'n Plek van vreugde en eer geword.

Wat God vir Galilea gedoen het, kan Hy ook vir jou doen.

Lukas 18:27
Maar Hy antwoord: Die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik.

Hebreers 13: 8
Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

AMEN

Pastoor CSJ Claassen
Goudveldse Herlewingsentrum
Posbus Box 99
WELKOM
9460 SUID AFRIKA

It would be appreciated if you would be so kind as to record any comments
you may have concerning my Sermons in the Guestbook.

Sign My Guestbook Guestbook by GuestWorld View My Guestbook

OR

You are welcome to e-mail us with any comments or requests that you may have

Please click to go to any of the following Pages

Home

Local Church

Important Statement

Links & Webrings

Acknowledgements

Photo Album

Sermon Index

HIV-AIDS Ministry