My HorlosieMattheus 24: 32-42

Teks vers:
36-37
MAAR van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie,
maar net my Vader alleen. En net soos die dae van Noag was,
so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

Die Koms van die Here - die dag en die uur weet niemand nie !

Tyd - Hoe belangrik is die tyd nie ! Tyd is vir elkeen van ons so belangrik !
So belangrik dat elkeen van ons n horlosie dra !

Kyk na u Horlosie - Hoe laat is dit ?
Baie van u, gaan netnou skelms na u horlosie kyk om te sien hoe lank hierdie Prediker gepreek het !
Moenie skaam wees nie - Kyk gerus na u horlosie - Neem kennis van die tyd !

Billy Walker was n gevangenis in die Arizona Staatgevangenis te Florence, Arizona.
Baie jare gelede het hy n brief geskryf waarin in hy vertel het hoe belangrik sy horlosie vir hom was ! Vandag wil ek n paar van die dinge met u deel wat hy oor sy horlosie te sê gehad het. Maar ek wil ook n paar van my eie gedagtes byvoeg.

Tyd is baie belangrik !
Elkeen van ons is slawe van die tyd - Ons lewens word deur horlosie beheer !
Hoe dikwels kyk u na u horlosie om seker te maak van die tyd ?

Het Jesus nie self gesê:
Mattheus 24:42
Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.

Jesus kom terug - almal praat van die tekens van die tye - Die tyd van Sy koms is naby !
u Kyk na u horlosie maar het u al na God se Horlosie - Die Bybel gekyk ?

Billy Walker het geskryf:
As ek na my horlosie kyk dan sien ek twaalfsyfers.
Dit herinner my aan die Twaalf stamme van Israel.
Dit herinner my ook aan die twaalf dissipels wat Jesus gekies het.

Maar dit herinner my ook dat die Hemelse Jerusalem twaalf poorte het.
Openbaring 21:21
En die twaalf poorte was twaalf pêrels; elkeen van die poorte was uit een pêrel, en die straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas.

Die hemel is my ewige tuiste - Vriend, sal u deur die twaalf poorte van pêrel stap ?
Waar gaan u die ewigheid deurbring ?

EEN
Die Een vertel ons dat daar net een Here is.
Dit vertel ons ook dat daar net een weg is na Hom !

Johannes 14:6
Jesus antwoord hom:
Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Let Wel - Jesus is die enigste weg, vriende, nie die Kerk nie - Die Kerk waar aan u behoort kan al die regte leerstellings verkondig - dit kan die perfekte Kerk wees
- maar dit sal u niks baat as u Jesus nie volg nie !
Wandel u in Sy weg ? Volg u vir Jesus ?
Is u lewenswandel volgens Sy wil ?
Doen u wat HY sê ?

TWEE
Billy Walker het gesê dat die twee herinner ons dat die Here die Tyd in twee gedeel het - Die Dag en die Nag !

Maar die twee herinner ons ook dat die mens ook in twee verdeel is.
Daar is twee soorte mense op hierdie aarde - Die Kinders van die Lig en die Kinders van die duisternis !
Is u n kind van die lig of n kind van die duisternis ?

Onthou:
Hebreers 12:14
Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie.

DRIE
Billy Walker se verder dat die Drie herinner ons aan die Drie-eenheid
- Die Vader die Seun en die Heilige Gees !

Die herinner ons ook dat Jesus die beveel gegee het dat ons gedoop moet word:

Mattheus 28:19
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Maar vriende die Doop is meer as net n formulier wat gevolg moet word.
Luister wat Paulus gesê het:

Romeine 6:3-6
Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?
Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding; aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.

Het u u ou lewe begrawe - wandel u in n nuwe lewe - die weg van Jesus ?

VIER
Die Vier herinner ons dat daar Vier Evangelies is:
Mattheus - Markus - Lukas - Johannes !
Hierdie vier evangelies vertel ons alles van Jesus.
Alles wat Hy geleer het en hoe ons moet lewe.

Maar die Vierdie Evangelie ons vertel ons ook dat:
Johannes 3:16
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Vriend, Die Here het u lief - u is baie belangrik vir Hom ! Al wat nodig is om nie verlore te gaan nie is om in HOM te glo en HOM te volg !

VYF
Die Vyf herinner ons aan die tyd toe Jesus n skare mense gevoed het met 5 brode en twee
visse. Sekerlik as Jesus dit twee duisend jare gelede gedoen het kan Hy dit nog steeds vandag doen want die Bybel sê:

Hebreers 13:8
Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.

En verder sê die Bybel:
Filippense 4:19
En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid
deur Christus Jesus.

SES
Ses herinner ons dat die Here die Hemel en die aarde in ses dae geskape het end toe op die
sewende dag gerus het. Ons is deur die Almagtig Here geskape
- Erken u die Grootheid van die Here ?

Vriend - Die Here is nog Almagtig !
Onthou:
Maleagi3:6
Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie.

Onthou wat die engele vir Maria gesê het:
Lukas 1:37
Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.

Onthou die Ses - Die Here is nog die Almagtig - Hy kan u probleme oplos !

SEWE
Die sewe herinner ons van die sewe woorde van Christus op die Kruis:
Aan Sy moeder - Daar is u seun !
Aan Johannes- Daar is jou Moeder !
Aan die Dief- Ek verseker jou, Vandag sal jy saam met My in die paradys wees !
Aan Sy Hemelse Vader - Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie !
Aan ons - Dit is volbring !
Aan die soldate - Ek is dors !
En laastens weer aan Sy Vader - Vader, in U hande gee Ek my gees oor !

Die Kruis herinner ons dat Hy vir ons ons gesterf het sodat ons:
Die vergifnis van Sonde kan ontvang. Geneesing vir ons ligaam.
Die Ewige lewe kan berewe.

AGT
Die Agt herinner ons dat net agt siele gered was gedurende die sondevloed.
Noag, sy vrou hulle drie seuns en hulle vrouens !

Sal u gered word in daardie dag ? Net agt was gered in Noag se dag !
Vriend, die vraag is nie hoeveel sal gered wees in daardie Dag wanneer Jesus kom
- maar die vraag is sal u gered word ?

Die enigste manier om dit te verseker is om u hand in die Hand van Jesus vandag te plaas!

NEGE
Waar is die nege ? het Jesus uitgeroep.
Jesus het tien melaatses gereinig maar net een het terug gekeer om dankie te sê.
Nege het versuim om dankie te sê.

Vriend, wanneer laast het u dankie vir die Here gesê ?

TIEN
Daar was tien maagde wat vir die Bruidegom gewag het.
Vyf was wys en vyf was dwaas !
Vyf het toegelaat dat hulle lampe dood gaan.
Ons Hemelse Bruidegom gaan terug kom !
Brand u lamp - sal u lamp bly brand tot Hy kom ?

ELF
Die Syfer Elf veroorsaak droefheid - want Uit die twaalf disspels wat deur Jesus geroep was om Hom te volg -het een die Here veraai !
Die sirkel van Twaalf is gebreek en net elf bly oor !

Sal ons sirkel ongebroke bly ? Die sirkel van ons familie ? Die sirkel van ons vriende ?

Om te verseker dat ons sirkel ongebroke bly moet ons vir mekaar bid !

Billy Walker het gesê dat sy horlosie van silwer en goud vervaardig was.
Silwer het hy gesê:
Herinner my aan die dertig silwer stukke wat betaal was om Jesus te veraai !

Die Goud - aan die strate van Goud in die Hemelse Jerusalem !
Vriend, Sal u op daardie strate wandel ? Waar gaan u die Ewigheid deurbring ?

Tick, tick - die tyd loop. Die tyd nader wanner Jesus sal terug keer. Sal u gereed wees ?

Die Horlosie - elke Horlosie het n belangrike Boodskap -
Ephesians 5:16
En koop die tyd uit, omdat die dae boos is.

Die tyd loop vinnige verby ! Kyk na u Horlosie - Ek is klaar met my Boodskap !

Vir elkeen van ons sal daar eendag nie meer tyd wees nie - want die Bybel sê:
Hebreers 9:27
En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel,

Vriend, en dan wat ? Waar sal u die Ewigheid deurbring ?
Kyk na die Horlosie - en vra uself die vraag !

AMEN

Pastoor CSJ Claassen
Posbus Box 99
Welkom
9460 SUID AFRIKA

It would be appreciated if you would be so kind as to record any comments
you may have concerning my Sermons in the Guestbook.

Sign My Guestbook Guestbook by GuestWorld View My Guestbook

OR
You are welcome to e-mail us with any comments or requests that you may have

Please click to go to any of the following Pages

Home

Local Church

Important Statement

Links & Webrings

Acknowledgements

Photo Album

Sermon Index

HIV-AIDS Ministry